Vzdělávací program pro veřejnost

Kvalitní výuka psychologie dostupná všem! Pokud chcete myslet vlastní hlavou a vědět, jak o člověku a vztazích uvažuje současná psychologie, přihlaste se do programu pro veřejnost.

Více o programu

Vzdělávací program pro veřejnost

Co nás v životě motivuje? Jak nás ovlivňuje skupina? Proč se nám zdají sny? Dá se štěstí naučit?

Psychologie není jednotná věda a na tyto zásadní otázky nemá jednoduché a jednoznačné odpovědi, přestože se nás různí samozvaní psychologové, léčitelé a guruové snaží přesvědčit o opaku.

Existuje zde řada směrů a škol s vlastními teoriemi, které nabízejí na tak zásadní otázky odlišné odpovědi, aniž by jedna vylučovala druhou. Právě tyto názorové střety a nezbytný dialog podle nás vytváří nejvyšší hodnotu – umění psychologicky myslet, tedy v souvislostech, kriticky, individuálně a současně s pochopením a respektem pro realitu druhého.

Našim cílem je, abyste se na našich kurzech s pečlivě vybranými lektory cítili dobře, uvolněně a mohli tak bezpečně odhalovat taje teoretických i aplikovaných psychologických disciplín a přenést je do vlastního života.

Pro koho

Pro širokou veřejnost, lidé zaměstnané i nezaměstnané, mladé i dospělé, zadané i nezadané, s touhou naučit se psychologicky myslet, zkvalitnit a prohloubit svůj život a duševně růst.

Obsah a organizace

Jedná se o dvouletý studijní program psychologie. V prvním ročníku (Základy psychologie) budete seznámeni s východisky základních teoretických disciplín. Ve druhém ročníku (Psychologie v praxi) s disciplínami aplikovanými. Ročníky lze studovat najednou, nebo se přihlásit i jen na kurz „Psychologie v praxi“. Ideální je ale postupovat chronologicky.

Každý ročník je rozdělen na zimní a letní semestr. Po absolvování tematického bloku (v semestru jsou 3) je opakovací test. Po úspěšném dokončení celého ročníku získáte certifikát.

Maximální kapacita kurzu je 22 účastníků. 

Základy psychologie (1. ročník)

Úvod do psychologie
 • Úvodní seznámení s psychologií jako vědou. V jakých termínech uvažuje? Jaké používá metody? Můžeme měřit vlastnosti člověka? A jak spolu souvisí naše prožívání a chování? Úvodem začíná naše pouť fascinujícím územím psychologie.
 • Časová dotace: 4 × 3 hodiny
Psychologie osobnosti
 • Základní teoretická disciplína psychologie obracející pozornost k naši osobnosti. Bylo napočítáno na 800 různých definic osobnosti. Shodne se psychologie na tom, jak se osobnosti vytváří a nakolik utváříme sami svůj osud?
 • Časová dotace: 4 × 3 hodiny
Sociální psychologie
 • Základní teoretická disciplína psychologie zkoumající člověka jako tvora společenského. Do jaké míry jsme ovlivněni společností, ve které žijeme? A jak ovlivňujeme my ji?
 • Časová dotace: 4 × 3 hodiny
Vývojová psychologie
 • Základní teoretická disciplína psychologie studující vývoj člověka od početí až do smrti. Rádi se ve svých vzpomínkách vracíme do dětství, jsme si dostatečně vědomi, nakolik tyto zážitky formují dospělou osobnost? A nebo to s důrazem na dětství psychologové přehání? Pojďme se na psychologické teorie vývoje podívat blíže.
 • Časová dotace: 4 × 3 hodiny
Klinická psychologie
 • Disciplína na pomezí teorie a praxe studující člověka v jeho bio-psycho-sociálně-spirituálních souvislostech. Proč je člověk pojímán tak složitě? A jak se klinická psychologie v současnosti dívá na zdraví a nemoc? Poznáme, že názory na zdraví a nemoc se různí.
 • Časová dotace: 4 × 3 hodiny
Specializační blok
 • Poslední blok kurzu reflektuje specializaci a odborný zájem konkrétních lektorů kurzu. V minulých letech např. párová terapie, psychologie výchovy, krizová intervence, psychoterapie apod.
 • Časová dotace: 4 × 3 hodiny

Psychologie v praxi (2. ročník)

 • Na rozdíl od 1. ročníku není kurz veden stejnou dvojicí lektorů po celý rok, ale na každý blok je jeden odborník. Ve školním roce 2023/2024 vás čeká:
Krizová intervence
 • Krize lze vnímat jako náročné životní situace, které přichází náhle a neočekávaně a mohou tak způsobovat psychickou, emocionální i fyzickou zátěž. Je tedy důležité naučit se krizi rozpoznat a vědět, jak se v ní chovat. V bloku Krizová intervence se budeme zabývat komunikací v krizových situacích, zvládání silných emocí u sebe či druhých a také specifikům práce s dětmi či seniory v krizi.

Mgr. Denisa Vodičková vystudovala jednooborovou psychologii na FFUK. Ve své diplomové práci se věnovala uživatelům psychedelik. Ráda by nastoupila do kliniky Psyon. Aktuálně pracuje na Pražské lince důvěry jako krizová interventka. V minulosti dlouhodobě působila jako stážistka v PN Bohnice a také v Národním ústavu pro autismus. Mezi její koníčky patří divadlo a občas někam běží.

Psychologie zdraví
 • Zdraví je optimální stav tělesné a duševní pohody při zachování všech životních funkcí, společenských rolí a schopnosti organismu přizpůsobovat se měnícím se podmínkám prostředí. Jaké biologické, sociální a psychologické faktory ovlivňují zdraví a nemoc? Jak se k našemu zdraví chováme? Naše setkání se budou věnovat vybraným tématům psychologie zdraví jako je spánek, stres a protektivní faktory chování. Také budeme probírat intervence, které je možné použít pro zlepšení fyzického zdraví a well-beingu.

Mgr. Bc. Kristýna Černá vystudovala jednooborovou psychologii na FFUK a také obor Molekulární biologie a biochemie organismů na Přírodovědecké fakultě UK. V budoucnu by se ráda věnovala psychoterapii a psychologii zdraví. Ve volném čase profesionálně tančí, pořádá kulturní eventy a cestuje.

Psychoanalýza a film
 • Už dlouho je psychologům známo, že film dokáže znázornit procesy a stavy mysli daleko lépe než jakákoliv jiná forma vyprávění příběhů. Pomocí sledů obrazů film dokáže přesně vyjádřit vnitřní zkušenost člověka i její proměny v čase. Psychoanalýza měla k filmu odjakživa velmi blízko a zážitek při sledování filmu přirovnala k situaci, kdy sníme a necháme se unášet na vlnách nevědomí. V rámci kurzu se seznámíte se základy psychoanalytického výkladu filmu, který budeme následně prakticky aplikovat při analýze vybraných filmových děl.

Mgr. Karel Malimánek momentálně pracuje jako psycholog ve zdravotnictví v ambulanci klinické psychologie a soukromý psychoterapeut. Psychoanalýze filmu se věnuje od roku 2013, kdy začal vyučovat na Katedře střihu na FAMU. Několik let externě působil na FIOFA Film Institutu v Ohridu v Makedonii. Od roku 2018 vyučuje Psychoanalýzu filmu v angličtině na FAMU International. Věnuje se konzultacím filmů studentů FAMU z hlediska motivace a vykreslení postav. Členem České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii.

Psychologie dítěte
 • Krásné a velice široké téma, které určitě osloví nejen ty, kteří už děti mají. Řeč bude o tom, jaká jsou specifika dětského věku z pohledu psychologie, jak děti správně podporovat a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. Někdy ale nejdou věci podle plánu a je třeba pro dítě volit již další pomoc. Jak to všechno funguje, kde pomůžeme sami a kde již potřebujeme odborníky? Určitě se také dotkneme velmi aktuálního tématu, kterým je kyberprostor a celkově fungování dětí před různými digitálními obrazovkami včetně tématu závislostí.

PhDr. Anna Frombergerová, Ph.D. je poradenská a školní psycholožka. Má dokončené doktorské studium Pedagogické a školní psychologie na Katedře psychologie PedF UK. Působila v pedagogicko-psychologické poradně, kde se kromě dětské diagnostiky věnovala také práci se třídními kolektivy. Školí lektory primární prevence rizikového chování, vyučuje na Katedře psychologie a vede další odborné kurzy pro pedagogy a lektory.

Psychologie vyjednávání
 • Jen zřídka koho hned napadne, že samotné vyjednávání je prostředkem pro každodenní komunikaci. Chceme-li nebo ne, vyjednavači se stáváme ve škole, práci, v běžných rodinných situacích nebo třeba při reklamaci bot. Jak dosáhnout souhlasu a přitom spokojenosti všech zúčastněných stran? Kurz vyjednávání provází základními vyjednávacími strategiemi a umožňuje praktický nácvik jejich postupů. Seznamuje také s celou řadou manipulačních technik, jejichž rozpoznání je prvním krokem k efektivní obraně vlastních postojů.

Mgr. Bc. Kristýna Černá vystudovala jednooborovou psychologii na FFUK a také obor Molekulární biologie a biochemie organismů na Přírodovědecké fakultě UK. V budoucnu by se ráda věnovala psychoterapii a psychologii zdraví. Ve volném čase profesionálně tančí, pořádá kulturní eventy a cestuje.

Psychologie lásky
 • Většina z nás chce být v životě spokojená a děláme pro to mnohé. Co se ale ukazuje jako nejvýznamnější prediktor životní spokojenosti, je kvalita našich blízkých vztahů. Propojením psychologických teorií i sebezkušenostních zážitků si v kurzu Psychologie lásky posvítíme na vztahy, intimitu a sexualitu. Na vztahovost se budeme dívat jako na dovednost, ve které je možné se posouvat, například tréninkem sebereflexe, citlivostí k vlastním potřebám, komunikací, dáváním a přijímáním zpětné vazby a zvládáním konfliktů. Těšit se můžete mimo jiné na povídání o citové vazbě v partnerských vztazích, netradičních formách vztahů, a na to, co naší touze prospívá a co ji naopak brzdí.

Mgr. Iva Rolederová je psychoterapeutka, lektorka a sociální živel. Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde nyní dělá doktorát v oblasti sexuální psychologie. Při práci s jednotlivci i s páry se zaměřuje zejména na oblast vztahů, intimity a sexuality. Zajímá se o netradiční formy vztahů, o to jak udržet sexuální touhu v dlouhodobých vztazích a tuto misi podporuje jako autorka edice intimních inspirací pro páry v projektu MAMESE. Miluje tanec, lezení po stromech a střechách, a divadelní improvizaci, kterou také učí.

Typy kurzů

Online

Kurz bude probíhat online, proto je vhodný pro ty, kteří nechtějí dojíždět.

Jakou formou bude probíhat? 

Všechna setkání proběhnou online prostřednictvím aplikace Zoom. Online setkání jsou nahrávány a zůstávají účastníkům k dispozici po dobu kurzu k shlédnutí. K účasti v kurzu je nutná funkční webkamera a možnost ji mít po celou dobu setkání zapnutou. 

Offline

Kurz je určen pro zájemce, kteří se mohou pravidelně účastnit výuky v Praze.

Jakou formou bude probíhat?

Všechna setkání budou probíhat osobně pod vedením našich lektorů. Vedle samotné výuky vás čeká na prvním setkání vzájemné seznámení. Lákadlem můžou být pevnější vztahy s dalšími účastníky kurzu.

Termíny a platba

Plánované kurzy

Výuka probíhá jednou týdně od 17 do 20 hodin.

Základy psychologie (1. ročník) – pondělí offline 2023/24

Přihlašování otevřeno – obsazena polovina kurzu

 • Celkem 24 pondělí od začátku října 2023 do dubna 2024 s přestávkou v lednu.
  • Zimní semestr: 2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11., 13.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12., 18.12. 2023
  • Letní semestr: 5.2., 12.2., 19.2., 26.2., 4.3., 11.3., 18.3., 25.3., 8.4., 15.4., 22.4., 29.4. 2024
 • Výuka probíhá jednou týdně v pondělí od 17 do 20 hodin v prostorách Emauzského opatství u Karlova náměstí (Vyšehradská 49, Praha 2 – mapa zde).
Základy psychologie (1. ročník) – úterý offline 2023/24

Už je plno – můžete se přihlásit jako náhradník

 • Celkem 24 úterý od začátku října 2023 do dubna 2024 s přestávkou v lednu.
  • Zimní semestr: 3.10., 10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 14.11., 21.11., 28.11., 5.12., 12.12., 19.12. 2023
  • Letní semestr: 6.2., 13.2., 20.2., 27.2., 5.3., 12.3., 19.3., 26.3., 2.4., 9.4., 16.4., 23.4. 2024
 • Výuka probíhá jednou týdně v úterý od 17 do 20 hodin v prostorách Emauzského opatství u Karlova náměstí (Vyšehradská 49, Praha 2 – mapa zde).
Základy psychologie (1. ročník) – čtvrtek online 2023/24

Už je plno – můžete se přihlásit jako náhradník

 • Celkem 24 čtvrtků od října 2023 do začátku května 2024 s přestávkou v lednu.
  • zimní semestr: 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 30.11., 7.12., 14.12., 21.12. 2023, 4.1. 2024
  • letní semestr: 15.2., 22.2., 29.2., 7.3., 14.3., 21.3., 28.3., 4.4., 11.4., 18.4., 25.4., 2.5. 2024
 • Výuka probíhá jednou týdně ve čtvrtek od 17 do 20 hodin přes platformu Zoom.
Psychologie v praxi (2. ročník) – středa online 2023/24

Už je plno – můžete se přihlásit jako náhradník

 • Celkem 24 střed od začátku října 2023 do dubna 2024 s přestávkou v lednu.
  • Zimní semestr: 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12. 2023
  • Letní semestr: 7.2., 14.2., 21.2., 28.2., 6.3., 13.3., 20.3., 27.3., 3.4., 10.4., 17.4., 24.4. 2024
 • Čekají vás bloky v pořadí: Psychoanalýza a film, Krizová intervence, Psychologie lásky, Psychologie dítěte, Psychologie vyjednávání, Psychologie zdraví.
 • Výuka probíhá jednou týdně ve středu od 17 do 20 hodin přes platformu Zoom.
Psychologie v praxi (2. ročník) – středa offline 2023/24

ZRUŠENO – tento rok nebudeme kurz pro nízkou účast realizovat

 • Celkem 24 střed od začátku října 2023 do dubna 2024 s přestávkou v lednu.
  • Zimní semestr: 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12. 2023
  • Letní semestr: 7.2., 14.2., 21.2., 28.2., 6.3., 13.3., 20.3., 27.3., 3.4., 10.4., 17.4., 24.4. 2024
 • Čekají vás bloky v pořadí: Psychologie lásky, Psychologie dítěte, Psychologie vyjednávání, Psychologie zdraví, Krizová intervence, Psychoanalýza a film.
 • Výuka probíhá jednou týdně ve středu od 17 do 20 hodin v prostorách Emauzského opatství u Karlova náměstí (Vyšehradská 49, Praha 2 – mapa zde).

Způsob placení u kurzů:

 • Při platbě po jednotlivých semestrech je cena za semestr 11 900,- Kč. Zvýhodněná cena při platbě za celý školní rok činí 19 900,- Kč. Způsob placení si zvolíte po absolvování prvního setkání.
 • Nevratná záloha pro zapsání do kurzu činí 6 000,- (odečítá se z ceny doplatku).
 • Detaily k placení si můžete přečíst také v našich Všeobecných obchodních podmínkách.

Hodnocení kurzu

Učíme se z chyb, abychom byli stále lepší. Proto také sbíráme od účastníků zpětnou vazbu. Jak si kurz vedl v celkovém hodnocení na stupnici od 1 (nejhorší) do 10 (nejlepší)?

 • V roce 2023 jsme dostali průměrné hodnocení 9,3.
 • V roce 2022 jsme dostali průměrné hodnocení 9,6.
 • V roce 2021 jsme dostali průměrné hodnocení 9,2.

A co o kurzu řekli jeho absolventi?

 • „Všechny části programu byly přínosné! U každého bloku jsem se dozvěděla spoustu nových informací, které úspěšně využívám v každodenním životě.“ Petra, ročník 22/23
 • „S kurzem pro veřejnost jsem byla velmi spokojená a je skvělé, že každé téma ve 2. ročníku vede jiný lektor. V tom vidím obrovskou výhodu, jelikož byla výuka díky tomu pestrá a nabitá informacemi z oboru.“ – Markéta, ročník 22/23
 • „Velmi děkuji za tento kurz. Líbila se mi témata, informace, lektoři i uspořádání jednotlivých lekcí. Byla bych ráda, aby některé informace, které jsem se na kurzu dozvěděla, byly součástí standardní výuky na všech školách. Pokud by byl 3.ročník, který by třeba šel více do hloubky některých témat, rozhodně bych se přihlásila. Děkuji všem lektorům za jejich čas, úžasnou energii a dobře odvedenou práci.“ Markéta, ročník 22/23
 • „Děkuji za vaše kurzy – vždy profesionálně vedené, inspirativní a nabité hodnotnými informacemi.“ – Klára, ročník 22/23
 • „Kurz pro veřejnost je ta správná příležitost zformovat to, co člověk o psychologii více či méně mlhavě tuší, do ucelené podoby. Pro mě to byl jednoznačně kvalitně a přínosně strávený čas, na každé setkání jsem se těšila jako na každotýdenní odpočinkovou ’psychoterapii‘ studiem. Pestrý tým příjemných a zajímavých lektorů pomáhá tvořit skvělou atmosféru, ve které není třeba se čehokoliv obávat.“ – Anna, ročník 21/22
 • „Návštěva kurzu předčila má očekávání. Bylo to skvělé. Hodně jsem se naučila a také hodnĕ nasmála, neboť naše skupina se opravdu povedla. Děkuji. “ – Hana, ročník 21/22
 • „Kurz byl pro mě velmi přínosný, jak v lepší orientaci v sobě samotné, tak v lepším vnímání okolí. Otevřelo se pro mě obrovské pole nových informací, ve mně samotné se otevřelo myšlení, které na takový impuls čekalo. Můj zájem o psychologická témata je čím dál větší. “ – Denisa, ročník 21/22
 • „Školu psychologie mohu jen doporučit. Skvělý tým lektorů, vše perfektně zpracované a připravené. Přestože jsme se kvůli situaci ohledně Covid nemohli scházet osobně, ale přes Zoom, bylo to i tak zábavné a interaktivní. Načerpala jsem spoustu kvalitních informací a těším se na pokračování ve druhém ročníku.“ – Nikola, ročník 20/21
 • Vůbec nevadí, pokud nemáte předchozí znalosti z psychologie, vše postupně logicky, jasně a lidsky vysvětlí. A když se ptáte, nejste považováni za hlupáka, ba naopak jevíte zájem o dané téma a dozvíte se ještě více než bylo původně v osnovách kurzu. Dozvíte se i něco z praxe. Byla to jedna z nejlepších zkušeností v mém životě.“ – Tomáš, ročník 20/21
 • Lektoři nám ukázali, že psychologie není jen kožená pohovka a terapeut s divně pokreslenýma kartičkama. Ukázali nám, že je všude kolem nás, jak málo stačí změnit a věci můžou jít jednodušeji. Vstupovala jsem do kurzu s tím, že jde o variaci na vysokoškolskou teorii. Dostala jsem mnohem víc. Teorie byla jen „podstavec“, semináře byly vystavěné hlavně na dialogu se studenty, chtěli po nás, abychom analyzovali, sami přispívali svými poznámkami a zkušenostmi. Často si někteří z nás uvědomili souvislosti s vlastní minulosti doslova v přímém přenosu.“ – Tereza, ročník 20/21
 • Velká spokojenost se způsobem vedení výuky a zvolenými okruhy témat. Pro laika velmi srozumitelný jazyk a způsob. Hodně mi vyhovoval osobní přístup a aktivní podněcování k zajímavým diskusím o tématu.“ – Martina, ročník 19/20
 • „Vřele doporučuji všem, kteří rádi pronikají do tajů lidské duše. Oba lektoři jsou skvělí.“ – Jana, ročník 19/20
 • „Na kurz jsem šla, protože mě psychologie zajímá. Chtěla jsem také zjistit, co by mě z ní zajímalo nejvíc. Toto kurz naprosto splnil. Dozvěděla jsem se na něm i pár věcí o sobě. Na kurzu se sešli fajn lidi a byla tam příjemná atmosféra, takže jsem tam chodila opravdu ráda.“ – Pavla, ročník 19/20

Časté otázky

Jaká je sleva při pozdějším nástupu do kurzu?

Při volné kapacitě kurzu do něj lze nastoupit i po jeho začátku. Sleva pro takového účastníka se počítá následovně:

 • Offline kurzy: poměrná sleva o ušlá setkání, ale až při nástupu od 4. setkání včetně a dále. Například když má kurz 12 setkání a účastník nastoupí páté (= chyběl 4), dostane slevu z kurzovného třetinu.
 • Online kurzy: sleva 20 % z celkové ceny kurzu kdykoliv po nástupu od 4. setkání včetně a dále. U online kurzu je sleva nižší, neboť účastník po svém prvním setkání se skupinou dostane k dispozici i všechny nahrávky proběhlých setkání.
Co se stane, když bude lockdown kvůli epidemii?

Offline kurzy přesuneme na nezbytně nutnou dobu do online prostředí na Zoom. Výhodou je, že pak ze setkání budou pro účastníky dostupné i nahrávky.

Má kurz nějakou akreditaci?

Nemá. U kurzu tohoto typu ani žádná vhodná akreditace v ČR neexistuje – náš kurz vás například nemůže rekvalifikovat na psychologa (k tomu je potřeba studium na vysoké škole) či psychoterapeuta (k tomu je potřeba pětiletý psychoterapeutický výcvik). Pro řadu účastníků kurzu – např. personalisty, kouče, učitele, manažery – je ale přínosný jako doplňkové vzdělání. Certifikát, který získáte na konci kurzu po úspěšném absolvování všech testů, vydáváme my.

Přihlásil/a jsem se na kurz, ale teď bych chtěl/a přestoupit do jiného. Je to možné?

Ano, je. Pokud je v kurzu, do kterého si přejete přestoupit, dostatek volných míst, stačí nám napsat s prosbou o přeřazení. V případě, že je kurz již plný, je možné se zapsat jako náhradník.

Kurz jsem hradil/a před nějakou dobou a nemám žádné informace. Co mám dělat?

Nebojte, nezapomněli jsme na vás, i když jste se hlásili třeba před rokem. Náš koordinátor se s vámi opět spojí před zahájením kurzu. Zhruba měsíc před začátkem kurzu obdržíte e-mail, ve kterém potvrdíte vaši účast, a následně týden před začátkem kurzu dostanete bližší informace ohledně úvodního setkání.

Je nějaká věková hranice pro přihlášení do kurzu?

Do vzdělávacího programu pro veřejnost je možné se hlásit od 16 let.

Můžete mi vystavit fakturu na firmu?

Ano, můžeme. Pokud víte dopředu, že chcete jakýkoliv z našich kurzů hradit na firmu, vyplňte fakturační údaje do přihlášky. Při platbě na firmu není jméno účastníka uvedeno na faktuře.

Odečtu si DPH?

Ano, z našich standardních kurzů (přípravné kurzy, program pro veřejnost) si jako plátce DPH odečtete 21% DPH. Při platbě na firmu se na faktuře automaticky neuvádí jméno účastníka kurzu. DPH nelze odečíst u některých firemních kurzů nebo jednorázových webinářů (v závislosti na typu realizace).