Zásady zpracování osobních údajů

1) Škola psychologie, s.r.o, se sídlem Za Pohořelcem 696/6, Praha 6, IČO 08062889, zast.
jednateli společnosti PhDr. Petrem Kačenou a Mgr. Karlem Malimánkem (dále jen
„prodávající“ nebo „správce“), zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • udaný věk
 • adresu/sídlo
 • ičo
 • bankovní spojení

2) Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze
smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové
zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné
pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného
budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 5 let od realizace
poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní
dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f)
Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných
zájmů správce.

3) Na e-mailovou adresu mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení (tento
postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti) –
činíme tak ale pouze v případě, že se k nim kupující výslovně přihlásí v přihlašovacím
formuláři ke kurzu. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-
mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

4) Zpracování osobních údajů je prováděno jednateli společnosti.

5) Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese
info@skolapsychologie.cz

6) Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky skolapsychologie.cz, užívá na
této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování
  návštěvníků na webových stránkách;
 • základní funkčnosti webových stránek.
  • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních
   údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného
   zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování
   návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení
   prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zá
   jmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových
   stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro
   funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování
   webu.
  • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro
   fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a
   kompatibilitu webových stránek.
  • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik
   týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě
   hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
   • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google
    Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

7) Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude
  v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě
  souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla
  porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.