Všeobecné obchodní podmínky vzdělávacích kurzů pro veřejnost a přípravných kurzů

Milí návštěvníci našich webových stránek www.skolapsychologie.cz, 

právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej Vzdělávacího programu pro veřejnost a Přípravných kurzů psychologie na VŠ. Na webových stránkách www.skolapsychologie.cz (dále jen „web“) jste si nejspíš už přečetli podrobnosti o Vámi vybraném kurzu. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než vyplníte a odešlete přihlášku. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Součástí přihlášky je totiž i políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“. Přečíst VOP je nutné, abyste opravdu věděli, s čím souhlasíte a k čemu se tím zavazujete.

Kdy se VOP použijí a jaký mají vztah k uzavřené smlouvě?

VOP se použijí pro prodej Vzdělávacího programu pro veřejnost a Přípravných kurzů psychologie na VŠ (dále jen ,,vzdělávací kurz”) .

Samotné objednávání vzdělávacího kurzu a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od ujednání ve VOP, mají ta ujednání ze Smlouvy přednost.

Poskytování vzdělávacího kurzu probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi námi jako Poskytovatelem a Vámi jako Klientem (jako příjemcem služby). Pokud je ve VOP užit pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím Smlouva o poskytování služeb. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena Vaší objednávkou (vyplněnou přihláškou na našem webu), jejím přijetím z naší strany, Vaším uhrazením nevratné zálohy a těmito VOP. 

Obsah VOP

  • I. Základní údaje o nás
  • II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše
  • III. Jak si objednám a uzavřu Smlouvu
  • IV. Jak je to s cenou a jak se platí
  • V. Dodací a storno podmínky vzdělávacích a přípravných kurzů
  • VI. Odstoupení od Smlouvy
  • VII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů. 
  • VIII. Závěrem

I. Základní údaje o nás

Škola psychologie, s.r.o.
IČ: 08062889
DIČ: CZ08062889
Sídlo: Za Pohořelcem 696/6, Střešovice 169 00
E-mail: info@skolapsychologie.cz
Telefon: +420 799 531 778 

V dalším textu vystupujeme už jen jako „Prodávající“.

II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

Kdo je kupující?

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím přihlášky na webu www.skolapsychologie.cz koupí některý z nabízených kurzů, a tedy s námi uzavře Kupní smlouvu. Nejčastějším kupujícím nabízených vzdělávacích kurzů je spotřebitel, nicméně Kupujícím může být i podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ, nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

Co znamená smlouva uzavřená distančním způsobem?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme web www.skolapsychologie.cz. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

Jakými právními předpisy se smluvní vztah mezi námi řídí?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

III. Jak si objednám a uzavřu smlouvu

1. Jako Kupující objednáváte vzdělávací kurz, tj. prostřednictvím Přihlášky na našich webových stránkách (dále jen “web”), vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře. 

2. POPIS VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ: Na webu naleznete podrobný popis nabízených vzdělávacích kurzů, jejich obsah, informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Na webu naleznete i reference klientů, kteří absolvovali vzdělávací kurzy před Vámi. Jako Prodávající nejsme povinni Smlouvu s Vámi uzavřít, ustanovení § 1732 odst. 2. OZ se nepoužije. 

3. OBJEDNÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO KURZU (s termínem konání již uvedeným na webu): Pro objednání přes web slouží rezervační formulář PŘIHLÁŠKA, kde jako klient vyplníte své kontaktní a osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, věk, jak jste se o nás dozvěděli), typ vzdělávacího kurzu (výběrem z nabídky aktuálně vypsaných vzdělávacích kurzů). Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko SUBMIT pod přihláškou. 

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím přihlášky na našem webu Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Vaši elektronickou adresu. Součástí tohoto e-mailu jsou také platební údaje pro uhrazení nevratné zálohy. Smlouva je uzavřena teprve v okamžiku, kdy je zaplacena nevratná záloha ve výši uvedené v popisu daného vzdělávacího kurzu na našem webu (6000 Kč u všech kurzů). V případě odstoupení od smlouvy z jakéhokoliv důvodu je tato záloha nevratná a zůstává prodávajícímu. Kupující může po objednání zaplatit celkovou částku za vzdělávací kurz včetně nevratné zálohy, nebo nejdříve zaplatit nevratnou zálohu a doplatek celkové ceny bez nevratné zálohy po prvním setkání příslušného vzdělávacího kurzu. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy prostřednictvím uhrazení nevratné zálohy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o nás“ v čl. I. těchto VOP.

V pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se za to, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme. 

Objednávat vzdělávací kurzy přes náš web www.skolapsychologie.cz je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. O přijetí objednávky informujeme kupující zpravidla do 3 pracovních dnů. Upozorňujeme však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu nebo v důsledku objektivních okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod. 

IV. Jak je to s cenou a jak se platí

1. CENA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ: Na našem webu je u konkrétních kurzů vždy uvedena jejich cena. Cena je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a je cenou konečnou. 

2. Sjednanou cenou je cena uvedená u vzdělávacího kurzu v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na našem webu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě. 

3. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Zaplatit můžete buď celou částku za vzdělávací kurz včetně nevratné zálohy, nebo po objednání nejprve nevratnou zálohu, která se odečítá od celkové ceny za vzdělávací kurz, a doplatek celkové částky po prvním setkání příslušného vzdělávacího kurzu. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést Vaše jméno do poznámky pro příjemce, abychom mohli  platbu co nejrychleji identifikovat.

4. SPLATNOST CENY: Cena nevratné zálohy, resp. celé částky za příslušný vzdělávací kurz, je splatná do 14 kalendářních dní od potvrzení přijetí objednávky, pokud není výslovně v textu e-mailu stanoveno jinak. Doplatek celé částky (bez nevratné zálohy) je splatný do 2 pracovních dnů od prvního setkání příslušného vzdělávacího kurzu. Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet. 

V. Dodací a storno podmínky vzdělávacích a přípravných kurzů

1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Vzdělávací kurz bude dodán dle podmínek uvedených v popisu příslušného vzdělávacího kurzu na našem webu, popřípadě individuálně sjednaných. Kupující má právo absolvovat vzdělávací akci za podmínky řádné úhrady celé ceny za vzdělávací kurz. Prodávající je oprávněn změnit jednostranně podmínky vzdělávacího kurzu – např. osobu vyučujícího lektora, čas jednotlivých lekcí, místo konání v rámci stejného města, přičemž je povinen o tom Kupujícího vyrozumět. Závazky mezi Kupujícím a Prodávajícím tím nejsou dotčeny. Prodávající odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel kurzu. Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Prodávajícím. Vyhrazujeme si právo zrušení vzdělávací akce při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budeme včas informovat.

2. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucím akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez našeho vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. 

3. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE: Kupující je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník vč. lektora vedoucího akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Kupujícím svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání vzdělávací akce.

4. MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI: Kupující jsou povinni při účasti na vzdělávací akci nenarušovat její průběh. Prodávající (jeho zástupce) nebo lektor vedoucí vzdělávací akce je oprávněn Kupujícího vyloučit z účasti v případě, že Kupující nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah vzdělávacího kurzu, ostatní Kupující či lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení Kupujícího ze vzdělávací akce nemá Kupující nárok na vrácení již zaplaceného kurzovného, a to ani jeho části. 

5. STORNO PODMÍNKY: V případě, že by vzdělávací kurz byl zrušen z důvodů na naší straně a vy jako Kupující jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů na účet, ze kterého byla platba přijata, ode dne, kdy bylo rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní vzdělávací kurz dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. Jako Kupující jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit za těchto podmínek: V případě, že jste uhradili nevratnou zálohu a zrušíte svou účast před zahájením nebo po prvním setkání vzdělávacího kurzu, je cena zálohy nevratná. V případě, že jste již uhradili celkovou cenu včetně nevratné zálohy a zrušíte účast nejpozději 30 dnů před zahájením vzdělávacího kurzu, bude Vám vrácena zaplacená cena kurzu bez nevratné zálohy. V případě zrušení účasti v době kratší, než je 30 dní před zahájením, a nejpozději 2 dny po zahájení vzdělávacího kurzu, Vám bude vráceno 50% zaplacené ceny kurzu bez nevratné zálohy. V případě zrušení účasti 3. den po zahájení vzdělávacího kurzu a později se doplatek kurzu ani nevratná záloha nevrací.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. VZDĚLÁVACÍ KURZ: Smlouva o poskytnutí vzdělávacího kurzu je smlouvou o využití volného času, neboť dochází k využití volného času Kupujícího a poskytnutí služby v předem určeném termínu. Odstoupit od Smlouvy v takovém případě nelze (§ 1837 písm. j) OZ). 

2. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě doplatku celé ceny (rozdíl po uhrazení  nevratné zálohy) za vzdělávací kurz ani do 2 pracovních dnů po její splatnosti, Smlouva zaniká. Platbu nevratné zálohy v tomto, ani jiném případě nevracíme. 

3. Jak vy jako Kupující, tak my jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP. 

VII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na elektronické adrese info@skolapsychologie.cz.

2. Službu Vám naše společnost poskytuje jako podnikatel. Společnost disponuje potřebným podnikatelským oprávněním dle zák. č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon.. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi. 

3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. Závěrem

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění závazků Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající. 

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem. 

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí znění obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.  Aktuální verze obchodních podmínek účinná při zaslání objednávky je dostupná na této stránce, případné starší verze VOP jsou dostupné níže ve verzi pdf ke stažení.

4. Tyto VOP jsou účinné od 1. 12. 2022.