Metodologie testu závislosti na sociálních sítích

Data, která používáme k odhadu vaší závislosti, byla sesbírána na jaře roku 2018 pomocí online dotazování respondentů na sociálních sítích. Tito lidé vyplňovali rozšířenou verzi testu s 24 otázkami. Ta obsahovala jednak otázky z testu, který v roce 2014 v rámci studia psychologie na FF UK vyvinul Petr Kačena, a dále položky, ke kterým nás inspirovala rozsáhlá odborná literatura k tématu. Zaměřili jsme se hlavně na to, jak se závislost na sociálních sítích projevuje.

Na základě odpovědí od 391 respondentů bylo statistickými metodami vybráno 10 nejlepších otázek a vypočítána pásma závislosti pro čtyři věkové kategorie (13-16 let, 17-20 let, 21-26 let, 27-50 let). Výsledek srovnáváme vždy s minimálně 75 dalšími lidmi v dané kategorii. Pokud je respondent mladší než 13 let nebo starší než 50 let, srovnáváme ho s nejbližší věkovou kategorií.

Test neslouží ke klinické diagnostice a je bezplatný. Srovnání s nereprezentativním vzorkem 391 respondentů poskytuje pouze orientační výsledek. Zároveň však nadále anonymně sbíráme vyplněná data, abychom v budoucnu měření zpřesnili.

Autoři testu: PhDr. Petr Kačena, Mgr. et Mgr. Pavla Homolová

Doplňující info pro odborníky

Data, která používáme ke zpřesnění odhadu vaší závislosti, pochází z výzkumu, který proběhl na jaře roku 2018 pomocí online dotazování respondentů (příležitostný výběr pro osoby ve věku od 13 let) na sociální síti Facebook. Tito lidé vyplňovali rozšířenou verzi testu obsahující 24 předběžně navržených testových otázek pokrývajících různé aspekty nadužívání sociálních sítí a sociodemografické údaje. Takto získáno bylo celkem 395 dotazníků, z nichž 2 byly vyřazeny pro nízký věk (pod 13 let), 1 pro zjevnou nedůvěryhodnost a 1 pro chybějící data.

Respondenti předvýzkumu byli ve věku od 13 do 68 let, přičemž mediánový věk byl 20 let (směrodatná odchylka = 8,5). Nejčastěji šlo o obyvatele Prahy (37 %) a osoby se základním nebo nedokončeným základním vzděláním (38 %). 3 % osob mělo jinou než českou národnost (pro účely předvýzkumu tito lidé nebyli vyřazeni).

Výpočet hrubého skóru závislosti byl provedený prostým nasčítáním hodnot na škále 1-4 (minimum 24*1 = 24; maximum 24*4 = 96). Pro účely výpočtu hrubého skóru byli zařazeni pouze respondenti s úplnými odpověďmi (N = 274). Medián takto vypočítané škály závislosti byl 45 bodů (směrodatná odchylka 11 bodů). Rozdělení skóru závislosti bylo mírně zprava zešikmené (šikmost = 0,86) a mírně špičaté (špičatost = 1,4). Faktorová analýza odhalila 5 faktorů vysvětlujících celkem 41 % variability, přičemž první faktor vysvětloval 27 % variability.

Pomocí položkové analýzy bylo z původních 24 otázek vybráno 10 nejlepších otázek tvořících konzistentní škálu (reliabilita podle Cronbachova alpha = 0,815), následně byla transformována odpověďová škála na pětibodovou (minimum = 10, maximum = 50). Úplná data v těchto 10 otázkách máme od 339 osob (mediánový věk je 20 let). Výsledná krátká škála závislosti je opět mírně zešikmená (šikmost = 0,58) a mírně špičatá (špičatost = 0,28). Před výpočtem norem v podobě percentilů proto byla provedena McCallova plošná transformace. Po této transformaci je medián na krátké škále závislosti 23 (směrodatná odchylka = 7,7).

Kromě percentilů bylo na základě z-skórů vypočítáno šest pásem závislosti pro čtyři věkové kategorie (13-16 let, 17-20 let, 21-26 let, 27-50 let). Tato pásma slouží pro poskytnutí odstupňované zpětné vazby respondentům ohledně stupně jejich odhadované ne/závislosti na sítích. Výsledek srovnáváme vždy s alespoň 75 dalšími lidmi v dané kategorii.